Ogłoszenie

WÓJT GMINY BARCIANY ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych w obrębie Drogosze.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163974
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, j.t z późn. zm.)

WÓJT GMINY BARCIANY
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych Nr 25/28 i 25/43 obręb Drogosze, dla których w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie prowadzone są księgi wieczyste OL1K/00031996/3 i OL1K/00031966/4.

Opis : Działka niezabudowana nr 25/28 obręb Drogosze o powierzchni 9,5563 ha
( 3,0067 ha- Ls III, 6,5496 ha-N ) ; KW OL1K/00031996/3 i działka niezabudowana nr 25/43 obręb Drogosze o powierzchni 4,7368 ha
( 0,6244 ha - R IIIb, 4,1124 ha -N ); KW OL1K/00031966/4.

Cena wywoławcza -- 650 000,00 zł
Wadium -- 130 000,00 zł

Nieruchomość nie jest obciążona i nie posiada żadnych zobowiązań. Na teren ten gmina Barciany nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwycięzca przetargu przed zawarciem aktu notarialnego będzie zobowiązany do podpisania z Gminą Barciany umowy użyczenia na okres do 31 grudnia 2026 roku części działki 25/28, na której znajduje się ścieżka edukacyjna będąca częścią projektu „Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej na działkach 25/28, 105 i 106"

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia
10 listopada 2021 r. przelewem na konto:
BS Reszel numer 37 88511021 2003 0300 5035 0006.
Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu na konto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Barcianach ul. Szkolna 3, pok. Nr 14

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji, kiedy zwycięski oferent nie podpisze umowy. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Barcianach przy ul. Szkolnej 3, na tablicy ogłoszeń sołectwa Drogosze oraz opublikowanie w gazecie obejmującej co najmniej powiat, na stronie internetowej urzędu www.barciany.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www. http://bip.barciany.pl/,
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Barcianach, ulica Szkolna 3 , pok. nr 14 , tel.753-10-03 wew.43.

 

drukuj ogłoszenie