Ogłoszenie

Ogłsozenie Burmistrza Ścinawy dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa

dolnośląskie, Ścinawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34123314
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-330 Ścinawa
Ulica
RYNEK 17
Osoba kontaktowa
GMINA ŚCINAWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA ŚCINAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Ręszów (uchwała o przystąpieniu Nr LIII/321/18 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2018 r.);
Projekt ww. miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 września 2021 r. do 13 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w pok. nr 24, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa pod adresem: https://bip.scinawa.pl/
Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 76 740 02 28.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w sali konferencyjnej III piętro o godzinie 9:00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 76 740 02 28.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej do Burmistrza Ścinawy na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa lub na adres e-mail: urzad@scinawa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2021 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Ścinawy na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa lub na adres e-mail: urzad@scinawa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2021 r.
Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła
34123314
drukuj ogłoszenie