Ogłoszenie

Wójt Gminy Kolbudy informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy

pomorskie, Kolbudy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126415
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-050 Kolbudy
Ulica
Staromłyńska 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Kolbudy

SzczegółyGP.6720.1.2021 Kolbudy, dnia 29 września 2021 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOLBUDY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolbudy uchwały Nr XXXIII/275/21
z dnia 25 maja 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy.
Teren objęty uchwałą intencyjną obejmuje dwa odrębne obszary gminy Kolbudy. Pierwszy obejmuje teren działki nr 331/95 w Bielkowie, obręb geodezyjny Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy. Drugi obejmuje teren działek nr 26/1, 26/12, 55/2, 55/11, 60/1 w obrębie geodezyjnym Kolbudy, gm. Kolbudy. Granice opracowania szczegółowo określa załącznik graficzny do ww. uchwały udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kolbudach pod adresem https://bip.kolbudy.pl/uchwala/2799/uchwala-nr-xxxiii-275-21
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można wnosić w formie papierowej
lub elektronicznej, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez sporządzenie projektu planu miejscowego, który w następnych etapach zostanie przedłożony
do publicznego wglądu).
Informuję, że:
1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Kolbudy z siedzibą w Kolbudach (83-050)
przy ul. Staromłyńskiej 1, e-mail: sekretariat@kolbudy.pl, tel. (58) 691 05 21.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem e-mail: iod@ug.kolbudy.pl, tel: + 48 530 072 074, pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą administratorowi usługi w zakresie sporządzenia dokumentów planistycznych.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii "A" do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kolbudy, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
8. Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo informacji
o źródle danych osobowych nie zebranych od osoby, której dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych przy składaniu wniosków jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
10. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wójt Gminy Kolbudy
Andrzej Chruścicki
34126415
drukuj ogłoszenie