Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W km 0+000÷2+367,32 w miejscowości Kamionki i Włoczewo

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126557
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska 59
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1363) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2021r, poz.735)
Starosta Płocki w dniu 20 września 2021 r. zawiadamia strony postepowania
że w dniu 11 sierpnia 2021r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Stara Biała postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W km 0+000÷2+367,32 w miejscowości Kamionki i Włoczewo".
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje następujące nieruchomości lub ich części (wg. katastru nieruchomości): Jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała :
1. Nieruchomości objęte inwestycją (w nawiasach numery działek po podziale, a tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Obręb 0011 Kamionki: dz. nr 6/1 (6/2, 6/4, 6/3,), 9/1 (9/5, 9/6), 5/3 (5/5, 5/4), 10 (10/1, 10/2), 11 (11/1, 11/2), 200;
Obręb 0027 Włoczewo: dz. nr 88, 164, 165 (165/1, 165/2), 147/4 (147/9, 147/10), 132 (132/2, 132/1), 147/3 (147/7, 147/8), 147/2 (147/5, 147/6), 131 (131/2, 131/1), 130/1 (130/2, 130/3), 110 (110/1, 110/2), 169 (169/1, 169/2), 189 (189/2, 189/1), 145 (145/1, 145/2), 188 (188/2, 188/1), 187/1 (187/3, 187/5, 187/4), 187/2 (187/6, 187/7), 186/2 (186/5, 186/6, 186/4), 186/3 (186/8, 186/7), 101/1 (101/3, 101/2), 97/2 (97/5, 97/6, 97/4), 97/3 (97/8, 97/7), 181 (181/2, 181/1), 96/3 (96/6, 96/5), 96/4 (96/8, 96/7), 180 (180/2, 180/1), 179 (179/2, 179/1)
2. Określenie nieruchomości, których korzystanie będzie ograniczone w związku z przebudową urządzeń wodnych : obręb nr 0011 Kamionki, działka nr ewid.: 6/1
Zgodnie z art.11d ust.9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania tj. z dniem 17.09.2021r. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art.49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuje się dzień 20.09.2021r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia, podmiotom określonym w art. 11d ust. 5 w/cyt. ustawy, na adresy wg. katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Stara Biała oraz przesłane do ogłoszenia w prasie lokalnej . Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Na podstawie art.11d ust. 6 pkt 2 w. cyt. ustawy oraz art. 10 k.p.a. informuję, strony o terminie i miejscu zapoznania się z aktami sprawy w ten sposób, że jest to możliwe w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, w godzinach 730-1530 poniedziałek - piątek, stanowisko - Wydział Architektury i Budownictwa (tel. 24 267 67 57). Ze względów organizacyjnych oraz w celu zachowania warunków wynikających z obowiązującego stanu epidemii, wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z uprawnieninia do zapoznania się z aktami sprawy i czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia Strona ma także prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
34126557
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: