Ogłoszenie

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BAĆ-POL S.A. w restrukt. sprzeda prawo własności nieruch. gruntowej poł. w obręb. Piotrków Trybunalski

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164131
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie o sygn. akt V GRs 1/21, sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,1326 ha, położonej w obrębie Piotrków Trybunalski woj. łódzkie, zabudowanej budynkiem magazynowo biurowym, składającej się z działki o nr ewid. 223/39 o powierzchni 1,1031 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PT1P/00068470/5, oraz z działki nr ewid. 224/1 o powierzchni 0,0295 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PT1P/00047472/6.

Cena wywoławcza wynosi netto 12.389.532,00 złotych (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote) plus podatek VAT, to jest brutto 15.239.124,36 złotych (piętnaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści sześć groszy).

Sprzedaż nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim, w sprawie sygn. akt V GRs 1/21 - nie otwierać" na adres Zarządcy: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 52, w terminie do dnia 12 października 2021r. do godz. 15.00 (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do postępowania sprzedażowego jest wpłata wadium w wysokości 1.250.000,00 złotych (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o numerze 36 1930 1389 2700 0702 3543 0008 - w terminie do dnia 12 października 2021r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku) oraz terminowe złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty nabycia wraz z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży zamieszczonym przez Zarządcę na stronie internetowej www.bacpol.com.pl i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń" oraz dowodem wpłaty wadium. Wyboru ofert dokona Zarządca. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin sprzedaży, przy czym Zarządca zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej www.bacpol.com.pl w zakładce „Ogłoszenia" lub www.szarekwydro.pl/ogloszenia/.

 

drukuj ogłoszenie