Ogłoszenie

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma

pomorskie, Nowa karczma

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-404 Nowa karczma
Ulica
Kościerska 9
Osoba kontaktowa
Gmina Nowa Karczma

SzczegółyOGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowa Karczma

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma
w obrębie geodezyjnym Nowy Barkoczyn dla obszaru stanowiącego działki
nr 16/3, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XXII/131/2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Nowy Barkoczyn dla obszaru stanowiącego działki nr 16/3, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Nowy Barkoczyn dla obszaru stanowiącego działki nr 16/3, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 12 października do 12 listopada 2021 r.
w Urzędzie Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
8 listopada o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowa Karczma z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021r.
Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy urzad@nowakarczma.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. miejscowego planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy to jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowa Karczma na adres: Urząd Gminy Nowa Karczma,
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
e-mailowy urzad@nowakarczma.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowa Karczma w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Karczma na stronie internetowej www.bip.nowakarczma.pl
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: (58) 680-04-76.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wójt Gminy
Nowa Karczma
Andrzej Pollak
34127694
drukuj ogłoszenie