Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu informuje o wydaniu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Sopotu

SzczegółySopot, dnia 29.09.2021r.
Znak sprawy: UA.6740. 166.2021.DZ
nr pisma: 166-1/8
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 30.08.2021r., na wniosek Zarządcy Dróg - Prezydenta Miasta Sopotu reprezentowanego przez Pana Wojciecha Oginta - Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
budowy drogi gminnej nr 140036G oraz 140059G
w ramach zadania pt. "Rewitalizacja ulicy Kolejowej w Sopocie",
na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Sopotu określonych poniżej:
A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
-obr. 0001, arkusz 26: działki nr ewid.: 91/2, 152/4, 88/2, 88/1, 85/1, 84/3, 83/3, 78/2, 78/1, 77/4, 77/1, 93/7 (93/3), 92/4 (92/1), 94/18 (94/12)
B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych oraz urządzeń wodnych:
- obr. 0001, arkusz 26: działki nr ewid.: 96/6, 96/1, 97/3, 115, 94/3, 90/3, 89/4, 87/1, 82/5, 81/4, 76, 75/4, 80/4, 75/1
- obr. 0001, arkusz 27: nr ewid.: 18/1, 18/2, 55/1
* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sopotu po uprzednim umówieniu się, tel. (58) 52 13 812 lub (58) 52 13 819 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu pokój nr 16, albo przesyłając za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej, podpisując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-puap. (z powołaniem się na numer i datę niniejszego zawiadomienia).
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Urbanistyki i Architektury
81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27,
tel.: (+48 58) 52 13 812 lub 819, fax: (+48 58) 55 10 133,
www.sopot.pl
34127698
drukuj ogłoszenie