Ogłoszenie

Starosta Częstochowski informuje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o: nr ewd 362 ob. Ostrowy i nr ewd. 525 ob. Gorzelnia

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127771
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-217 Częstochowa
Ulica
Sobieskiego 9
Osoba kontaktowa
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

SzczegółyCzęstochowa, 29.09.2021 r.
GN.6853.14.2021.MK
GN.6853.81.2021.AO

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości
Starosta Częstochowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisem art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust.1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.1990)
zawiadamia
o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2,
w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1990), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami):
- oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 362 obręb Ostrowy, jednostka ewidencyjna Blachownia Miasto, celem realizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem. Powyższe realizowane będzie w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Blachownia przy ul. Kawowej 9 dz. nr 374 ",
- oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 525 obręb Gorzelnia, jednostka ewidencyjna Gmina Blachownia, celem realizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową sieci energetycznej- linii kablowej SN -15kV wraz z przebudową istniejącego słupa energetycznego.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości proszone są o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, ul. Sobieskiego 9, I piętro, pokój nr 104, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 34 3229189).
W myśl przepisu art. 114 ust. 4 w/cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, Starosta Częstochowski będzie mógł wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części przedmiotowych nieruchomości.
34127771
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: