Ogłoszenie

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.w Opolu z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34128662
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-215 Opole
Ulica
Luboszycka 19
Osoba kontaktowa
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.

SzczegółyZARZĄD MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
SP. Z O. O. W OPOLU
z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok.
1. Badanie sprawozdania za 2021 rok zakończone wydaniem opinii i raportu powinno zostać zrealizowane najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku, natomiast badanie za rok 2022 odpowiednio do 30 kwietnia 2023 roku.
2. Oferta powinna zawierać:
informację o firmie, jej statusie prawnym i kierownictwie, opis doświadczenia zatrudnionych biegłych rewidentów;
informacje potwierdzające znajomość branży podmiotów gospodarczych odpowiadających specyfice i zakresie działalności zamawiającego, u których prowadzono badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich trzech lat;
harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem;
proponowaną cenę badania za dwa lata.
3. Pisemne oferty będą przyjmowane w terminie do 22 października 2021 roku
w siedzibie Spółki: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19,
45-215 Opole, w sekretariacie Zarządu, w godzinach 7:00 - 14:30.
4. Rozpatrywane będą także oferty przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres wymieniony w pkt. 3. O dochowaniu terminu zgłoszenia oferty decydować będzie data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.
5. Oferty powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Badanie sprawozdania finansowego Spółki - nie otwierać".
Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki do dnia 15 listopada 2021 r. O wynikach postępowania zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania uzasadnienia.
34128662
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: