Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 291317W ulicy Spacerowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i zjazdów wraz z infrastrukturą

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129426
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska 59
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2021r, poz.735)
Starosta Płocki w dniu 30 września 2021 r. zawiadamia strony postepowania
że w dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Stara Biała postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 291317W ulicy Spacerowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i zjazdów wraz z infrastrukturą w km 0+000,00 do km 0+966 w Brwilnie".
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje następujące nieruchomości lub ich części (wg. katastru nieruchomości): Jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała :
1. Nieruchomości objęte inwestycją (w nawiasach numery działek po podziale, a tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Obręb 0007 Brwilno: dz. nr ewid. 140/2, 140/1 (140/4, 140/5), 172/3, 172/4 (172/6, 172/7) 131/1
2. Działki znajdujące się poza projektowanym pasem drogowym przeznaczone pod przebudowę urządzeń wodnych: obręb nr 0007 Brwilno, działka nr ewid.: 140/1
Zgodnie z art.11d ust.9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania tj. z dniem 30.09.2021 r. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art.49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuje się dzień 04.10.2021 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia, podmiotom określonym w art. 11d ust. 5 w/cyt. ustawy, na adresy wg. katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Stara Biała oraz przesłane do ogłoszenia w prasie lokalnej . Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Na podstawie art.11d ust. 6 pkt 2 w. cyt. ustawy oraz art. 10 k.p.a. informuję, strony o terminie i miejscu zapoznania się z aktami sprawy w ten sposób, że jest to możliwe w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, w godzinach 730-1530 poniedziałek - piątek, stanowisko - Wydział Architektury i Budownictwa (tel. 24 267 67 57). Ze względów organizacyjnych oraz w celu zachowania warunków wynikających z obowiązującego stanu epidemii, wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z uprawnieninia do zapoznania się z aktami sprawy i czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia Strona ma także prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
34129426
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: