Ogłoszenie

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wylożeniu do wglądu projektu dotyczącego granic , klasyfikacji gleboznawczej, a także praw do nieruchomości na obszarze obrębów ewidencyjnych Komorów i Kwiatkówek

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130167
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOżarów Mazowiecki, dnia 7 października 2021 r.
WG.PA.6620.2.3.2020.AS
INFORMACJA STAROSTY
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjnei kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 25 października 2021 roku do dnia 16 listopada 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 133 - budynek B (Geodezja), parter - wyznaczone stanowisko w holu obsługi, w godzinach: poniedziałek 9:30 - 17:00, wtorek - piątek 8:30 - 16:00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji, dotyczący granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją, które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji, na obszarze obrębów ewidencyjnych Komorów (0012) i Kwiatkówek (0014) położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznym, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.
Niniejsza informacja podlega w okresie od dnia 11 października 2021 roku do dnia 24 października 2021 roku podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 i Urzędu Gminy Kampinos, a także ogłoszeniu w dzienniku "Gazeta Wyborcza".
Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 133 (budynek B) oraz pod numerem telefonu 22 733-73-40 (sekretariat).
STAROSTA
JAN ŻYCHLIŃSKI
34130167
drukuj ogłoszenie