Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Gminie Izabellin - ulicy Sosnowej w Hornówku

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130949
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733-72-00
fax 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.19.2021.EK
Ożarów Maz. dnia 11 października 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 23/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.) oraz w związku z art. 11c oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.),
zawiadamiam
że w dniu 17 września 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek zarządcy drogi: Wójta Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wieteckiego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej w gminie Izabelin - ulicy Sosnowej w Hornówku, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:
- dz. nr ew. 112/4, 215/3 (215/7), 215/4, 32/7, 32/1 (32/18), 32/2, 215/2 (215/5), 32/3 (32/20), 32/4 (32/22), 215/1 (215/9); 32/5 (32/24), 32/8, 214/7, 32/11, 213/3, 32/17, 32/16, 31/14 (31/31), 580, 31/26, 31/25, 465/1, 464/1, 463/1, 432/2, 31/24, 578, 31/23, 576, 574, 31/22, 572, 573, 570, 571, 31/21, 31/20, 569, 567, 31/28 (31/33), 31/27, 565, 563, 564, 31/19, 31/18, 561, 559, 560, 557, 31/17, 558 (558/1) w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową.)
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 Kpa w zw. art. 11d ust. 5 ustawy, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędzie Gminy Stare Babice, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.
Dzień publicznego obwieszczenia: 12 października 2021 roku.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą poczty, e-maila, telefonu; tel.: 22 7337227, e-mail: architektura@pwz.pl
Uwagi i wnioski można składać na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art. 11d ust. 9 i 10 ustawy).
34130949
drukuj ogłoszenie