Ogłoszenie

Zawiadomienie o umorzeniu przez Sąd Rej. w Gliwicach postępowania upadł. Benevolent sp. z o.o. w upadł. likwid. z siedzibą w Rudzien Śląskiej

śląskie, Ruda śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34134931
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-700 Ruda śląska
Ulica
Wolności 107
Osoba kontaktowa
BENEVOLENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyZawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 17 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XII GUp 104/17, umorzył postepowanie upadłościowe Benevolent spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS: 0000422458). W punkcie II postanowienia Sąd ustalił, że materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu - Benevolent spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej (KRS: 0000422458) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia ukazania się ogłoszenia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczego wniosek o sporządzenie uzasadnienia.
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do sądu drugiej instancji
- Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydziału X Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.)
34134931
drukuj ogłoszenie