Ogłoszenie

Starosta Kluczborski informuje, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z wykonania częściowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków

opolskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135544
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
KATOWICKA 1
Osoba kontaktowa
POWIAT KLUCZBORSKI

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Starosta Kluczborski informuje, że zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052), zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z wykonania częściowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali w gminie Lasowice Wielkie dla obrębów ewidencyjnych:
Laskowice i Tuły.
Wyłożenie nastąpi w terminie: od dnia 18 listopada 2021 r. do dnia 08 grudnia 2021 r. (tj. 15 dni roboczych) w budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w pokoju 015 (na parterze) w godzinach od 900 do 1400.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie od wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postepowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzania operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy posiadający umocowania notarialne.
Po okresie wyłożenia projektu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków, a informacja o tym ogłoszona będzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.
W terminie 30 dni od daty w/w ogłoszenia, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie opisowo-kartograficznym, może złożyć zastrzeżenia do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zastrzeżeń Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
34135544
drukuj ogłoszenie