Ogłoszenie

Dyrektor ZOZ w Reszlu zaprasza do składania i uczestnictwa w konkursie ofert na lekarza w dziedzinie med. paliatywnej, chorób wew., chirurgii oraz wyższego i średniego personelu medycznego w zakresie pielęgniarstwa, radiologii,opiekuna medycznego

kujawsko-pomorskie, Reszel

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136797
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-440 Reszel
Ulica
Słowackiego 3
Osoba kontaktowa
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU

SzczegółyDziałając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.), art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285)
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
ul. Słowackiego 3
11-440 Reszel
Zaprasza do składania i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:
1.lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu objawów somatycznych i psychicznych organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej na rzecz pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej;
2.lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej, geriatrii, lub gerontologii, neurologii, psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny ogólnej lub geriatrii, neurologii, psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii, neurologii, psychiatrii na rzecz pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;
3.lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej lub lekarza ze specjalizacją I stopnia lub w trakcie specjalizacji w wyżej wymienionych dziedzinach w Poradni Chirurgicznej;
4. wyższy i średni personel medyczny w zakresie:
a.pielęgniarstwa (preferowane będą osoby ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego lub rodzinnego, pielęgniarstwa środowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa paliatywnego);
b.radiologii;
c.opiekuna medycznego;
5. inny personel z wyższym wykształceniem w zakresie psychologii oraz logopedii.
Umowy o udzielenie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekty umów oraz obowiązujący wzór oferty można uzyskać w Sekretariacie Udzielającego zamówienie, w godzinach 8.00-15.00 we wszystkie dni robocze, do dnia ostatecznego złożenia ofert.
Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu, 11-440 Reszel, ul. Słowackiego 3, w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności do dnia 10.12.2021 r. do godz. 13.00.
Kopertę należy opisać: Konkurs ofert w zakresie (wymienić zakres świadczeń będący przedmiotem oferty).
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data nadania nie jest późniejsza niż termin składania ofert i oferta wpłynie do siedziby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu najpóźniej przed wyznaczonym terminem składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 roku o godz. 14.00 w Sekretariacie Udzielającego zamówienie.
Strony związane są ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oferentowi przysługują środki odwoławcze zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym i ustawie o działalności leczniczej. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, do przedłużenia terminu do składania ofert oraz zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu.
34136797
drukuj ogłoszenie