Ogłoszenie

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164643
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie o sygn. akt V GRs 1/21, sprzeda:

nieruchomość gruntową zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej położoną przy ul. Beskidzkiej 76 w Rzeszowie, woj. podkarpackie, obręb 223 Zwięczyca m. Rzeszów stanowiącą prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0538 ha, składającej się z działki o nr ewid 643/13, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie - VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RZ1Z/00159149/1, oraz nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem handlowo usługowym w zabudowie wolnostojącej położoną przy ul. Beskidzkiej 82 w Rzeszowie, woj. podkarpackie, obręb 223 Zwięczyca m. Rzeszów stanowiącą prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0936 ha, składającej się z działki o nr ewid. 643/8 o pow. 0,0836 ha i o nr ewid. 643/14 o pow. 0,0100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie - VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RZ1Z/00159149/1.

Cena wywoławcza za całą nieruchomość wynosi łącznie 2.980.921 złotych netto (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych). Podana wartość nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Do ostatecznej ceny sprzedaży może zostać doliczony podatek od towarów i usług (VAT), obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Sprzedaż nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. W ofercie należy podawać cenę w wartościach netto (bez podatku VAT).

Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Zwięczyca, w sprawie sygn. akt V GRs 1/21 - nie otwierać" na adres Zarządcy: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 52, w terminie do dnia 19 listopada 2021r. do godz. 15.00 (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do postępowania sprzedażowego jest wpłata wadium w wysokości 300.000,00 złotych (trzysta tysięcy zł) na rachunek bankowy Bać Pol S.A. w restrukturyzacji o numerze 36 1930 1389 2700 0702 3543 0008 - w terminie do dnia 19 listopada 2021r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku) oraz terminowe złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty nabycia wraz z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży zamieszczonym przez Zarządcę na stronie internetowej www.bacpol.com.pl oraz www.szarekwydro.pl/ogloszenia/ i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń" oraz dowodem wpłaty wadium. Wyboru ofert dokona Zarządca. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin sprzedaży, przy czym Zarządca zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej www.bacpol.com.pl w zakładce „Ogłoszenia" lub www.szarekwydro.pl/ogloszenia/.

 

drukuj ogłoszenie