Ogłoszenie

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137412
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-957 Olsztyn
Ulica
Oczapowskiego 2
Osoba kontaktowa
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

SzczegółyOgłoszenie o konkursie

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
zwanego dalej Szpitalem
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie o działalności leczniczej i w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:
Wymogi obowiązkowe:
- ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala;
- niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;
- znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia;
- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.
Wymogi dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.
Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
- podanie i CV;
- podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, staż pracy oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie "Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie" w Sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum, pok. 108, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 22-23 grudnia 2021 r.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przewidywany termin: 10-21 stycznia 2021 r.
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
34137412
drukuj ogłoszenie