Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowości Kamionki i Włoczewo gmina Stara Biała

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137580
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3-5 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2013r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz.735)
Starosta Płocki w dniu 9 listopada 2021 r.
zawiadamia strony postępowania,
że w dniu 05.11.2021r. została wydana decyzja nr 10/2021, znak: AB-II.6740.3.15.2021, na rzecz inwestora - Wójta Gminy Stara Biała, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W od km 0+000,00 do km 2+367,32 w miejscowości Kamionki i Włoczewo gmina Stara Biała".
I. Działki usytuowania obiektu:
zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Stara Biała, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała,
w projektowanym pasie drogowym (w nawiasach numery działek po podziale, przy czym tłustym drukiem podane są numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
obręb ewid. nr 0011 Kamionki: dz.nr ewid 6/1 (6/2, 6/4, 6/3), 9/1 (9/5, 9/6), 5/3 (5/5, 5/4), 10 (10/1, 10/2), 11 (11/1, 11/2), 200;
obręb 0027 Włoczewo: dz. nr ewid 88, 164, 165 (165/1, 165/2), 147/4 (174/9, 147/10), 132 (132/2, 132/1), 147/3 (147/7,147/8), 147/2 (147/5, 147/6), 131 (131/2,131/1), 130/1 (130/2, 130/3), 110 (110/1, 110/2), 169 (169/1, 169/2), 189 (189/2, 189/1), 145 (145/1, 145/2), 188 (188/2, 188/1), 187/1 (187/3, 187/5,187/4), 187/2 (187/6, 187/7), 186/2 (186/5, 186/6, 186/4), 186/3 (186/8, 186/7), 101/1 (101/3, 101/2), 97/2 (97/5, 97/6, 97/4), 97/3 (97/8, 97/7), 181 (181/2, 181/1), 96/3 (96/6, 96/5), 96/4 (96/8, 96/7), 180 (180/2, 180/1), 179 (179/2, 179/1)
poza projektowanym pasem drogowym przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych
- obręb ewidencyjny 0011 Kamionki dz.nr ewid. 200
- obręb ewidencyjny 0027 Włoczewo dz.nr ewid. 164.
II. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji
wynikające z obowiązku dokonania przebudowy innych dróg publicznych
obręb ewidencyjny 0011 Kamionki dz.nr ewid. 200
obręb ewidencyjny 0027 Włoczewo dz.nr ewid. 164.
wynikające z obowiązku przebudowy urządzeń wodnych
obręb 0011 Kamionki część dz. nr ewid. 6/1 po podziale 6/3
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się dzień 09.11.2021 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia podmiotom określonym w art. 11d ust 5 w/cyt ustawy na adresy wg katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń gminy Stara Biała oraz przesłane do ogłoszenia w prasie lokalnej.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Płocku (ul. Bielska 59, w godz. 7.30-15.30 poniedziałek-piątek) - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa (tel. 24 2676757) w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Ze względów organizacyjnych oraz w celu zachowania warunków wynikających z obowiązującego stanu epidemii, wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
34137580
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: