Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Brańska w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

podlaskie, Brańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA BRAŃSK

SzczegółyBrańsk, 19 listopada 2021 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/71/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 29 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych.
Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797) na adres: sekretariat@bransk.um.gov.pl. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Brańsk.
Burmistrz Miasta Brańsk
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk (adres siedziby: Burmistrz Miasta Brańsk: ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk).
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - email: mpientkowski@nanocom.com.pl lub pisemnie na adres urzędu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe nie będą profilowane.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
34138464
drukuj ogłoszenie