Ogłoszenie

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164686
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Sąd Rejonowy w Żywcu w sprawie o sygn. akt I Ns 1246/09 - z wniosku Województwa Śląskiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego - na podstawie art. 6 ust. 1 w zw. z 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537), z uwagi na nieustalenie osoby uprawnionej do odbioru depozytu sądowego złożonego w ww. sprawie, w postaci kwoty 17.233,39 zł (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) tytułem odszkodowania za udział we współwłasności nabytej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Milówka obręb Szare, stanowiącej działki nr 4061/56 i 4061/57, powstałych z podziału działki nr 4061/35, wzywa do niezwłocznego odbioru wyżej opisanego depozytu z należnymi odsetkami w terminie 3 lat od dnia wezwania:

- osobę lub osoby, które udokumentują swoje prawa do spadku po Karolinie Zwardoń córce Reginy i Jana - w 6/8 częściach (14.771,48 zł wraz z odsetkami),

- osobę lub osoby, które udokumentują swoje prawa do spadku po małżonkach Tomaszu Roczyna synu Franciszka i Franciszki oraz Janinie Roczyna córce Joanny - w 1/8 części (2461,91 zł wraz z odsetkami).


Sąd poucza jednocześnie, że zgodnie z art. 2 pkt 3 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537), w przypadku niepodjęcia depozytu przez uprawnionego w terminie 3 lat od dnia wezwania do odbioru depozytu, depozyt zostanie zlikwidowany z mocy prawa poprzez przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego ww. kosztów.


W celu odebrania wymienionego wyżej depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Żywcu, ul. Kościuszki 39.

 

drukuj ogłoszenie