Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Dębickiego ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości poł. w m. Pustków-Osiedle gm. Dębica

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139356
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Parkowa 28
Osoba kontaktowa
gn@powiatdebicki.pl

SzczegółyZARZĄD POWIATU DĘBICKIEGO OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
1. Położenie nieruchomości - Nieruchomość zabudowana położona w m. Pustków-Osiedle gm. Dębica, objęta KW nr RZ1D/00059359/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy.
2. Oznaczenie i opis: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 3603/5, 3603/6, 3663/3, 3663/4, 3663/5, 3664/3, 3664/4 i 3664/5 stanowiący zwarty kompleks gruntu o łącznej powierzchni 0,5004 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta. Zabudowę stanowi kompleks byłego internatu wybudowany w latach 70-tych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2107 m2. Zły stan techniczny większości obiektu. Budynki wyposażone w sieci techniczne. Otoczenie stanowi zabudowa oświatowa i sakralna oraz ogródki działkowe i las.
3. Przeznaczenie nieruchomości: Brak planu miejscowego. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica" przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o symbolach: Uz - obszar adaptacji zabudowy usługowej występującej wraz z zielenią towarzyszącą.
4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym Uchwałą Zarządu Powiatu Dębickiego Nr 95/2019 z 4 lipca 2019 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 250 000 zł (Zwolnione z Vat na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10a) pkt b) ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług).
7. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się: 20 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28, pok. 308.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie: 250 000 zł do dnia 15 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu na konto Starostwa Powiatowego w Dębicy: PKO BP: 13 1020 4391 0000 6102 0199 0886).
9. Wadium - wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego, ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na konto Starostwa Powiatowego w Dębicy.
11. W terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie powiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
12. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
13. Koszty zawarcia umowy notarialnej i inne opłaty obciążają w całości kupującego.
14. Zarząd Powiatu Dębickiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu o czym poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Starostwa oraz na stronie internetowej urzędu.
15. Dodatkowych informacji o nieruchomości udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa w Dębicy, ul. Parkowa 28, pok. 134, tel. 14 6803107, 14 6803110.
34139356
drukuj ogłoszenie