Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Żórawina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Bratowice

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139652
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-020 Żórawina
Ulica
KOLEJOWA 5
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY ŻÓRAWINA

SzczegółyOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Bratowice
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żórawina uchwały nr XXV/211/21 z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Bratowice. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres urzad@zorawina.pl. Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żórawina. Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021r.
34139652
drukuj ogłoszenie