Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Kawice w gminie Prochowice

dolnośląskie, Prochowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139660
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-230 Prochowice
Ulica
RYNEK 1
Osoba kontaktowa
GMINA PROCHOWICE

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Kawice w gminie Prochowice
Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwały Nr XLIV/223/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Kawice w gminie Prochowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu miejscowego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, pokój nr 12-13 w godzinach urzędowania.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do zmiany planu miejscowego i prognozy oraz postępowania w ich sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice albo w formie elektronicznej, na adres: prochowice@prochowice.com. Uwaga lub wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie należy wpisać: "Plan miejscowy - Kawice",
Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga lub wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.),informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, tel. 76 858 43 42,
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) .
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania .
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku lub uwagi.
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice danych osobowych, uzyskanych w toku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. grozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
34139660
drukuj ogłoszenie