Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec

łódzkie, Kleszczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139152
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-410 Kleszczów
Ulica
Główna
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec w zakresie zmiany tekstu uchwały
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów uchwały Nr XXXIV/489/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec w zakresie zmiany tekstu uchwały.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.
Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres kancelaria@kleszczow.pl w terminie do 14 grudnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Twoje dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorcy sporządzającemu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Masz prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia z żądaniem o informację przewidzianą w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.
Sławomir Chojnowski
Wójt Gminy Kleszczów
34139152
drukuj ogłoszenie