Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Brwilno

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139766
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3-5 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2013r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz.735)
Starosta Płocki w dniu 16 listopada 2021 r.
zawiadamia strony postępowania,
że w dniu 09.11.2021r. została wydana decyzja nr 12/2021, znak: AB-II.6740.3.16.2021, na rzecz inwestora - Wójta Gminy Stara Biała, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 291317W ulicy Spacerowej w miejscowości Brwilno od km 0+000,00 do km 0+966" gmina Stara Biała".
I. Działki usytuowania obiektu:
zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Stara Biała, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała, obręb ewidencyjny nr 0007 Brwilno
1. w projektowanym pasie drogowym (w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
obręb ewidencyjny nr 0007 Brwilno. dz. nr ewid. 140/2, 140/1 (140/4, 140/5), 172/3, 172/4 (172/6, 172/7), 131/1;
2. znajdujące się poza projektowanym pasem drogowym przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych,
- obręb ewidencyjny nr 0007 Brwilno dz. nr ewid. 131/1;
II. ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji
1. wynikające z obowiązku dokonania przebudowy innych dróg publicznych
obręb ewidencyjny nr 0007 Brwilno część dz.nr ewid. 131/1
2. wynikające z obowiązku przebudowy urządzeń wodnych
obręb ewidencyjny nr 0007 Brwilno: część dz.nr ewid. 140/5 powstała na skutek podziału działki nr 140/1
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się dzień 16.11.2021 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia podmiotom określonym w art. 11d ust 5 w/cyt ustawy na adresy wg katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń gminy Stara Biała oraz przesłane do ogłoszenia w prasie lokalnej.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Płocku (ul. Bielska 59, w godz. 7.30-15.30 poniedziałek-piątek) - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa (tel. 24 2676757) w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Ze względów organizacyjnych oraz w celu zachowania warunków wynikających z obowiązującego stanu epidemii, wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
34139766
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: