Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski ? dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma

lubelskie, Piaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34140254
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA PIASKI

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma (działka nr ew. 90/3 oraz dla części działki nr ew. 91/2)
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach: Nr XXIX/257/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach,
ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, w godzinach urzędowania, w pokoju nr 5 projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - - dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice
A Reforma (działka nr ew. 90/3 oraz dla części działki nr ew. 91/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany planu wraz z prognozą dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego:
https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Planu rozwiązaniami odbędzie się
15 grudnia 2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski,
o godzinie 13:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Planu wraz z Prognozą, może wnieść uwagi.
Uwagi do Burmistrza Piask należy składać na piśmie* z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 stycznia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Piask.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Piaski, reprezentowana przez Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, tel./fax. (81)5821020, e-mail: um@piaski.pl;
2) W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski, określonego w ogłoszeniu.
4) Pełna treść wszystkich informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie piaski.pl w zakładce Pliki do pobrania/Geodezja oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach.
Burmistrz Piask
Michał Cholewa
34140254
drukuj ogłoszenie