Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ogłasza publiczny konkurs na funkcję Prezesa Zarządu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165062
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Rada Nadzorcza Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ogłasza publiczny konkurs na funkcję

Prezesa Zarządu

Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku.

 

Wymagania formalne:

- wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 tekst jedn. z 26.10.2021 r.),

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia wymaganego do pełnienia funkcji,

- 4 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia oraz Regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Spółki w Milanówku (05-822), ul. Spacerowa 4 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki: http://mpwik-milanowek.pl/bip (zakładka „rekrutacja").

 

 

drukuj ogłoszenie