Ogłoszenie

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

pomorskie, Kosakowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34148237
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-198 Kosakowo
Ulica
Żeromskiego 69
Osoba kontaktowa
Gmina Kosakowo

SzczegółyOGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr XXXI/210/2020 z dnia 7 maja 2020 r., nr LIII/380/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. i nr LV/409/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.;
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem wg poniższego wykazu:
Nazwa projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoTermin wyłożenia
do publicznego wglądu
Termin dyskusji publicznejTermin wnoszenia uwag
Części obrębu Kosakowo, na północ od skrzyżowania ulic: Żeromskiego
i Chrzanowskiego
04.01.2022r. - 31.01.2022r.13.01.2022r. godz.16.0014.02.2022r.
Działek nr 393, 392/1, 392/2, 392/3 obręb Dębogórze gmina Kosakowo, przy
ul. Długiej
04.01.2022r. - 31.01.2022r.13.01.2022 r. godz.15.0014.02.2022r.
Działek położonych przy ul. Kaprów, Szkutniczej
i Sieciowej w Rewie
gm. Kosakowo
04.01.2022r. - 31.01.2022r.13.01.2022r. godz. 14.0014.02.2022r.
Projekty w/w planów udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie ds.Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Projekty planów dostępny będą także na stronie internetowej:
https://bip.kosakowo.pl/m,761,mpzp-wylozone-do-wgladu-projekty-planow-miejscowych.html
w zakładce "MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych".
Dyskusje publiczne odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul.Żeromskiego 69, I piętro.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektów planów oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie podanym w tabeli tj. do dnia 14.02.2022r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo - www.bip.kosakowo.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34148237
drukuj ogłoszenie