Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowy mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbiórki budynku obręb 001 Łomianki

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34148279
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.6740.2427.2021.DK
Ożarów Mazowiecki, 21 grudnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j. ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbiórki budynku na dz. nr ew. 509, obręb 0001 Łomianki, j. ew. 143205_4 Łomianki.
Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest w zbliżeniu do granicy z nieruchomością nr ew. 510, obręb 0001 Łomianki, j. ew. 143205_4 Łomianki. Nowo projektowany budynek mieszkalny projektowany jest w granicy z dz. nr ew. 515, obręb 0001 Łomianki, j. ew. 143205_4 Łomianki.
Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
W związku z brakiem informacji dotyczących właścicieli nieruchomości, tj. dz. ew. nr 510, obręb 0001 Łomianki, j. ew. 143205_4 Łomianki, oraz brakiem danych adresowych jednego ze współwłaścicieli dz. ew. nr 515, obręb 0001 Łomianki, j. ew. 143205_4 Łomianki, tj. Pana Janusza Postka, organ wzywa ewentualnych właścicieli dz. ew. nr 510, obręb 0001 Łomianki, j. ew. 143205_4 Łomianki oraz współwłaściciela dz. ew. nr 515, obręb 0001 Łomianki, j. ew. 143205_4 Łomianki, Pana Janusza Postka, aby w terminie 14 dni od publikacji niniejszego obwieszczenia
- przystąpili do toczącego się postępowania,
- wskazali miejsce zamieszkania, ewentualnie adresy do korespondencji.
W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Starosta będzie kontynuował postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę z udziałem dotychczasowych stron.
Sprawę prowadzi inspektor Dominika Kłósek, tel. 22 733 72 22.
Jednocześnie stosownie do przepisu art. 41 § 1 w związku z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego tutejszy organ informuje, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).
34148279
drukuj ogłoszenie