Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej w Hornówku w gm. Izabelin

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34148375
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Szczegóły



STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.19.2021.EK
Ożarów Maz. dnia 16 grudnia 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 25/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 1 la ust. 1, 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 tj ze zm)
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 16 grudnia 2021 roku, na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wieteckiego, została wydana decyzja nr 906/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
rozbudowa drogi gminnej nr 410222W - ul. Sosnowej w Hornówku, w gm. Izabelin, realizowanej na działkach:
a) przeznaczonych pod inwestycje drogowa, w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej stanowiących własność Gminy Izabelin:
- nr ew. 215/4, 32/7, 32/8, 214/7, 213/3, 580, 465/1, 464/1, 463/1, 578, 31/23, 576, 574, 31/22, 570, 31/20, 569, 565, 559, 557 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
b) przeznaczonych pod inwestycje drogową, które w całości z mocy prawa stają się własnością Gminy Izabelin:
- nr ew. 31/26, 31/25, 31/24, 572, 31/21, 567, 563, 561, 31/19, 31/18, 31/17 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
c) przeznaczonych pod inwestycję drogowa powstałych w skutek podziału nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Izabelin:
- nr ew. 215/7(215/3), 32/18(32/1), 215/5(215/2), 32/20(32/3), 215/9(215/1), 32/22(32/4), 32/24(32/5), 31/31(31/14), 31/33(31/28), 558/1(558) w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
e) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
- nr ew.: 32/19, w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
f) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
- nr ew. 112/4 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin;
h) dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy zjazdów:
-dz. nr ew. 32/2, 32/21(32/3), 32/11, 32/17, 32/16, 463/2, 573, 571, 31/34(31/28), 31/27, 564, 560 w obrębie ewidencyjnym 0008 Hornówek, w jednostce ewidencyjnej I43202_2, Izabelin;
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem.)
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
zawiadamia,
że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą zapoznać się z treścią decyzji, podając sygnaturę akt AB.673.19.2021.EK, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim - w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00.
Sposób udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne. -22 733-72-27 lub mailowo: architektura@pwz.pl
Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron ojej wydaniu.
Zgodnie z art. 11f. ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone pod drogę) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu Gminy Izabelin, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. z art. 11f ust. 3 ustawy).
34148375
drukuj ogłoszenie