Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza zezwolił Gminie Łomianki na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165150
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 437/21, sąd zezwolił Gminie Łomianki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45,99 zł (czterdzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem odszkodowania stwierdzonego w decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2020 r., znak GM.RO.683.3.1.2019.AO, należnego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w odniesieniu do udziału przypadającego Krystynie Gackiej, oraz kwoty 722,01 zł (siedemset dwadzieścia dwa złote i jeden grosz) tytułem odszkodowania stwierdzonego w decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2020 r., znak GM.RO.683.3.1.2019.AO), należnego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w odniesieniu do udziału przypadającego Jadwidze Tonderskiej, za nabycie przez Gminę Łomianki własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 30/22 o pow. 0,0008 ha, obr. 0006-Łomianki Miasto, gm. Łomianki. Uprawnieni do odbioru depozytu są następcy prawni Krystyny Gackiej i Jadwigi Tonderskiej po wykazaniu następstwa prawnego po spadkodawczyniach. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt.

 

drukuj ogłoszenie