Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie Budowa drogi gminnej w miejscowości Biała ul. Bankowa

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150430
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3-5 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2013r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz.735)
Starosta Płocki w dniu 31 grudnia 2021 r.
zawiadamia strony postępowania,
że w dniu 28.12.2021r. została wydana decyzja nr 17/2021, znak: AB-II.6740.3.8.2021, na rzecz inwestora - Wójta Gminy Stara Biała, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Biała ul. Bankowa od km 0+000,00 do km 1+103 gmina Stara Biała"
I. Działki usytuowania obiektu:
zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Stara Biała, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała, obręb ewidencyjny nr 0001 Biała
1. w projektowanym pasie drogowym (w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
obręb ewidencyjny nr 0001 Biała dz. nr ewid. 192/4 (192/7, 192/8), 193 (193/1 , 193/2 ), 194 (194/1, 194/2), 200, 191 ( 191/1, 191/2)
II. ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji
1. wynikające z obowiązku przebudowy urządzeń wodnych :
obręb ewidencyjny nr 0001 Biała: dz. nr ewid. 194/2 powstała na skutek podziału działki nr 194
obręb ewidencyjny nr 0001 Biała: dz. nr ewid. 208, dz. nr ewid. 198, dz. nr ewid. 210.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się dzień 31.12.2021 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia podmiotom określonym w art. 11d ust 5 w/cyt ustawy na adresy wg katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń gminy Stara Biała oraz przesłane do ogłoszenia w prasie lokalnej.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Płocku (ul. Bielska 59, w godz. 7.30-15.30 poniedziałek-piątek) - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa (tel. 24 2676757) w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Ze względów organizacyjnych oraz w celu zachowania warunków wynikających z obowiązującego stanu epidemii, wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
34150430
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: