Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150532
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Sopotu

SzczegółyOGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zmianami), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5 art. 46. pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zmianami) Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu uchwał:
- Nr XXIX/501/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum, rejonu dworca w mieście Sopocie.
(symbol planu C-1/13b),
- Nr XXIX/500/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części pasa przykolejowego na odcinku od ulicy Marynarzy do ul. Podjazd w mieście Sopocie.
(symbol planu C-2/06b),
- Nr XXIX/503/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przedszkola nr 12 przy ul. O. Kolberga na osiedlu "Brodwino" w mieście Sopocie.
(symbol planu M-1/01b)
Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do ww. projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 lutego 2022 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu:
w formie:
1) papierowej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, lub w kancelarii Urzędu p.16
lub
2) elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@um.sopot.pllub przez platformę ePUAP.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://bip.sopot.pl/m,214,klauzula-rodo.html
34150532
drukuj ogłoszenie