Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY prawa własności nieruchomości BAĆ-POL S.A. położonych w obrębie Równia gm. Ustrzyki Dolne

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165168
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-300 Mielec
Ulica
Mickiewicza 52

Szczegóły


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie o sygn. akt V GRs 1/21, sprzedaje prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Równia gm. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, oferowanych do sprzedaży osobno, a składającej się z:

1) prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki o nr ewid. 132 o powierzchni 1,5030 ha, zabudowana Ośrodkiem Wypoczynkowym w Równi dla której Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą numer KS2E/00015449/1,

2) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o nr ewid. 125 o powierzchni 2,9363 ha, działki o nr ewid. 127 o powierzchni 0,0855 ha, działki o nr ewid. 129 o powierzchni 4,7330 ha i działki o nr ewid. 131/2 o powierzchni 0,1149 ha, dla których Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą numer KS2E/00020735/1.

Cena wywoławcza dla prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej opisanej w punkcie 1 wynosi netto 4.898.613,00 złotych (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzynaście złotych), a cena wywoławcza dla prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej opisanej w punkcie 2 wynosi netto 247.504,00 złotych (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset cztery złote). Podane wartości nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Do ostatecznej ceny sprzedaży może zostać doliczony podatek od towarów i usług (VAT), obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Sprzedaż nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Każda z nieruchomości jest sprzedawana osobno. W ofercie należy podać oferowaną cenę netto za nieruchomości, której zakupu chce dokonać Oferent. W ofercie należy podawać ceny w wartościach netto (bez podatku VAT).

Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Równi, w sprawie sygn. akt V GRs 1/21 - nie otwierać" na adres Zarządcy: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 52, w terminie do dnia 21 stycznia 2022r. do godz. 15.00 (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do postępowania sprzedażowego jest wpłata wadium a) dla nieruchomości zabudowanej w kwocie 500.000,00 złotych b) dla nieruchomości niezabudowanej 25.000,00 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o numerze 36 1930 1389 2700 0702 3543 0008 - w terminie do dnia 21 stycznia 2022r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku) - rachunek prowadzony w PLN oraz terminowe złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty nabycia wraz z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży zamieszczonym przez Zarządcę na stronie internetowej www.bacpol.com.pl oraz www.szarekwydro.pl/ogloszenia/ i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń" oraz dowodem wpłaty wadium. Wyboru ofert dokona Zarządca. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin sprzedaży, przy czym Zarządca zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej www.bacpol.com.pl w zakładce „Ogłoszenia" lub www.szarekwydro.pl/ogloszenia/.

 

drukuj ogłoszenie