Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150664
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733-72-00
fax 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.5.2021.EK
Ożarów Maz. dnia 28 grudnia 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 29/2021
Starosta Warszawski Zachodni, działając na podstawie art. 11a, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.), art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351), w związku z art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2021 poz. 735. t.j. ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 marca 2021 roku złożonego przez Inwestora: Wójta Gminy Stare Babice, została wydana w dniu 28 grudnia 2021 roku decyzja nr 933/o/2021 znak: AB.673.5.2021.EK o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
rozbudowa drogi gminnej nr 411325W- ulicy Trakt Królewski od km 0+019,00 do 0+411,00,
w ramach zadania -
"Rozbudowa drogi klasy L i D (Lokalnej i Dojazdowej) drogi gminnej ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej".
Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 4 stycznia 2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 11f ust. 4 ww. ustawy zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowieckim - w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: - 22 733-72-27 lub mailowo: architektura@pwz.pl).
34150664
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: