Ogłoszenie

Starosta Aleksandrowski info. o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwest. drogowej pn. Budowa nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem od ul. Bema do ul. Ogrodowej

kujawsko-pomorskie, Aleksandrów kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150932
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 8
Osoba kontaktowa
POWIAT ALEKSANDROWSKI - STAROSTWO POWIATOWE

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2021r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020r. poz. 1363 ze zm.)
zawiadamiam, że
na wniosek Burmistrza Miasta Ciechocinka ul Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek działającego za pośrednictwem Pana Tomasza Smolińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Inżynierskie "TeeS" Tomasz Smoliński ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek z dnia 13.09.2021r. z ostatnim uzupełnieniem z dnia 09.12.2021r. została wydana w dniu 28.12.2021r. decyzja Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5/2021, znak sprawy: AB.6744.6.2021 dla inwestycji p.n.:
Budowa nawierzchni ulicy Słowackiego wraz z odwodnieniem od ulicy Bema do ulicy Ogrodowej
obejmująca działki o numerach ewidencyjnych:
w miejscowości: Ciechocinek
gmina : m. Ciechocinek
nr ewidencji gruntów : 637, 905/1, 2211/1, 2353, 903, 905/10, 901/7, 902/6, 879/3, 780, 865, 866, 879/8, 2359, 2221, 905/9, 901/1, 901/2, 901/6, 902/2, 902/4, 902/5, 879/2, 1075
Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym:
2221 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2221/1 i 2221/2)
905/9 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 905/16 i 905/1 )
901/1 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 901/8 i 901/9)
901/2 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 901/10 i 901/11)
901/6 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 901/12 i 901/13)
902/2 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 902/7 i 902/8)
902/4 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 902/9 i 902/10)
902/5 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 902/11 i 902/12)
879/2 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 879/10 i 879/11)
1075 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 1075/1 i 1075/2)
które w części będą przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wniosek obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym
879/3 - obręb m. Ciechocinek
która w całości będzie przejęta na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek na zasadach jw.
Informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 8, II piętro, pokój 225) w godzinach od 800 do 1500 w dniach pracy Urzędu (znak sprawy AB.6744.6.2021), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. oraz na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej: Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
STAROSTA ALEKSANDROWSKI
LIDIA TOKARSKA
34150932
drukuj ogłoszenie