Ogłoszenie

Prezydent m.st. Warszawa zawiadamia o wydaniu dec. zezwalającej na realizacje inwest. drogowej polegająca na budowie odcinka drogi publicznej, kategorii gm., klasy lok. ul. Talarowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151877
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-638 Warszawa
Ulica
Al. Armii Ludowej 14
Osoba kontaktowa
BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA SP. Z O.O.

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Znak: UD-II-WAB.6740.694.2021.JRA
Z A W I A D O M I E N I E
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,
że 28 grudnia 2021 r. po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Prezydenta
m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka, została wydana decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 658/2021/ZRID, udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej, kategorii gminnej, klasy lokalnej ul. Talarowej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Inwestycja drogowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie realizowana
na działkach z obrębu 4-03-03 oznaczonych w ewidencji nr: 11/17 (wydzielona
z działki ew. nr 11/5), 11/10, 11/12, 11/19 (wydzielona z działki ew. nr 11/13), 11/14, część 11/16, 12/3 (wydzielona z działki ew. nr 12/2), część 21/5, 21/7 (wydzielona
z działki ew. nr 21/6), część 22/1, część 22/3, 28/1 (wydzielona z działki ew. nr 28), 29/3 (wydzielona z działki ew. nr 29/2).
Działki do przejęcia przez jednostkę na rzecz samorządu terytorialnego: działka nr ew. 28/1, 29/3, 11/19, 11/17, 12/3 z obrębu 4-03-03.
W ramach inwestycji ustalony został obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu :
1. budowy odcinaka sieci kanalizacji ogólnospławnej, na terenie objętym inwestycją drogową oraz na terenie części działki, oznaczonej nr 12/4 (wydzielonej z działki nr 12/2);
2. budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie objętym inwestycją drogową, zgodnie
z projektem;
3. budowa kanału technologicznego na terenie objętym inwestycją drogową, zgodnie z projektem.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z koniecznością dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu: część działki ew. nr 12/4 z obr. 4-03-03 (wydzielonej z działki ew. nr 12/2).
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel.: 22/4438283)
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. (za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się datę ukazania się niniejszego zawiadomienia w prasie lokalnej).
Miejsce złożenia odwołania: Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.
Na podstawie art. 17 ust. 3 powołanej specustawy drogowej decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności:
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie właściwego zarządcy drogi,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja podlega doręczeniu wnioskodawcy. Pozostałe strony otrzymują zawiadomienia o jej wydaniu
na adres widniejący w ewidencji gruntów. Ponadto, zawiadomienia o wydaniu decyzji zamieszczone będą na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy i w prasie lokalnej.
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art.18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej).
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowadzone przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy, ul. Chałubińskiego 8.
34151877
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: