Ogłoszenie

Ogłoszenie Satrosty Głubczyckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

opolskie, Głubczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-100 Głubczyce
Ulica
KOCHANOWSKIEGO 15
Osoba kontaktowa
POWIAT GŁUBCZYCKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1363 wraz z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2021r., poz. 735 wraz z późn. zmianami)
z a w i a d a m i a m
że na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 29.11.2021r. (data wpływu 02.12.2021r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej w ramach zadania pn. "budowa ciągu ulic w działkach nr 199/14, 199/15, 205/62, 205/68, 1323, 1346 w Głubczycach".
Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej Głubczyce - miasto, obrębie ewidencyjnym Głubczyce, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej w ciągu ul. Wrocławskiej, w zakresie przebudowy (włączenia projektowanej drogi gminnej do istniejącej drogi gminnej): nr 881;
2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej w ciągu ul. Akacjowej, w zakresie przebudowy (włączenia projektowanej drogi gminnej do istniejącej drogi gminnej): nr 1223;
3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi powiatowej w ciągu Alei Lipowej, w zakresie przebudowy (włączenia projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej): nr 198;
4. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi powiatowej w ciągu ul. Żeromskiego, w zakresie przebudowy (włączenia projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej): nr 208/1 i nr 208/2;
5. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie budowy wraz z podziałem nieruchomości:
L.p.Nr działki pierwotnyNr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogowąNr działki po podziale, nie objętej inwestycją
1.13431343/11343/2
2.13441344/11344/2
numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych;
6. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie budowy wraz z podziałem nieruchomości i wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego:
L.p.Nr działki pierwotnyNr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogowąNr działki po podziale, nie objętej inwestycją
1.199/6199/27199/26
numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce;
7. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie budowy wraz z podziałem nieruchomości i wygaszeniem ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania:
L.p.Nr działki pierwotnyNr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogowąNr działek po podziale, nie objętej inwestycją
1.13461346/21346/1
1346/3
1346/4
numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce;
8. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie budowy: nr 199/15, nr 199/14, nr 205/62, nr 205/68 i nr 1323.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Informujemy, że strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306 tel.: 77/4053676, fax.: 77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 , piątki w godz. 730-1500 oraz mogą składać ewentualne uwagi i wnioski na wyżej podany adres Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do przepisu art. 11d ust. 9 cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2021r., poz. 735 wraz z późn. zmianami) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
34151698
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: