Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Kietrza o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław

opolskie, Kietrz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34152005
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-130 Kietrz
Ulica
3 MAJA 1
Osoba kontaktowa
GMINA KIETRZ

SzczegółyOGŁOSZENIE BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 11.01.2022 ROKU.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2021.2373, ze zm.),
BURMISTRZ KIETRZA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Rada Miejska w Kietrzu, na sesji w dniu 23 listopada 2021 r., uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław - uchwała Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 listopada 2021 r. (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Opol.2021.3191, z dnia 6 grudnia 2021 r.);
2) do uchwalonego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ogłoszenia - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, zostały załączone, przez Burmistrz Kietrza, w wersji cyfrowej:
a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,
(sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j. Dz.U.2021.2373, ze zm.),
b) pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu
(sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j. Dz.U.2021.2373, ze zm.).
Z treścią uchwalonego przez Burmistrza Kietrza dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 - 130 Kietrz.
Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kietrz danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych - Burmistrza Kietrza.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, Urząd Miejski w Kietrzu, 48 - 130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.
Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.kietrz.pl./ochrona-danych-osobowych.html.
Burmistrz Kietrza
34152005
drukuj ogłoszenie