Ogłoszenie

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Sochaczewie wydał postanowienie, w którym zezwolił Staroście Sochaczewskiemu na złożenie do depozytu sądowego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165267
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Sochaczewie, I Wydziału Cywilnego wydał w dniu 9 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 393/19 postanowienie, w którym zezwolił Staroście Sochaczewskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,055,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania należnego za część nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80/5 z obrębu 0005-Malesin gm. Miasto Sochaczew, określonego w decyzji GN.683.2.11.2.2020.LS z dnia 27 lipca 2021 r. z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobie, która wykaże się postanowieniem o jej zasiedzeniu lub innym dokumentem stwierdzającym nabycie ww. nieruchomości i w związku z tym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu do stawienia się w Sądzie i wykazania swych praw do odbioru depozytu.

drukuj ogłoszenie