Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza przetarg ustny na sprzedaż działki nr 13, położonej w Gniewie

pomorskie, Gniew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniew, pomorskie
Powierzchnia
13 602 m2
Cena
1 675 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-04-2021
Numer ogłoszenia
34072864
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-140 Gniew
Ulica
Pl.Grunwaldzki 1
Osoba kontaktowa
Urzędu Miasta i Gminy Gniew

SzczegółyWYCIĄG
z ogłoszenia z dnia 01 lutego 2021 r.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r, poz.1490 ze zm), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej informacji, że w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 ( pokój 109) odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek ) o godz. 10-tej.
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew.
Gniew, arkusz mapy 15, KW nr GD1T/00046890/4
*Działka nr 13 o pow. 1.3602 ha
Cena wywoławcza - 1.675.000,00 zł (netto).
Dla w/w terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( w części teren oznaczony symbolami: II.16.3.KS/U - teren parkingu i targowiska miejskiego, II 16.4.IT/KDS - jako teren urządzeń infrastruktury technicznej i drogi serwisowej, 8 KDD - jako droga dojazdowa).
Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 10% licytowanej ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew
Nr 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie do dnia 16 kwietnia 2021 r. ( piątek) włącznie.
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu (zewnętrzna i wewnętrza).
Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gniew.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznych zakładka ogłoszenia -obrót nieruchomościami, oraz w zakładce dla inwestorów, nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, dzierżawy.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podlega publikacji w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym.
Szczegółowych informacji dot. warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w tut. urzędzie Miasta i Gminy Gniew (Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska (pokój nr 207 -208) lub na stronie internetowej www.gniew.plzakładka Geoportal
Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 - Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 204 albo telefonicznie (58) 530 79 51
34072864
drukuj ogłoszenie