Ogłoszenie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jako właściciel lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 110 w Polance Hallera, gmina Skawina ogłasza postępowanie ofertowe na zbycie prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, Polanka Hallera

małopolskie, Polanka hallera

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Polanka hallera, małopolskie
Powierzchnia
36 m2
Cena
36 000 zł
Numer ogłoszenia
34077976
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-007 Kraków
Ulica
Gołębia
Osoba kontaktowa
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

SzczegółyUniwersytet Jagielloński w Krakowie
jako właściciel lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 110 w Polance Hallera, gmina Skawina
ogłasza postępowanie ofertowe
na zbycie prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, Polanka Hallera 110, wraz z przysługującym udziałem (1842/10000 cz.) w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 307/22 obr. Polanka Hallera Gmina Skawina objętej księgą wieczystą nr KR3I/00023658/6 oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego nr 110 w Polance Hallera.
I. Przedmiotowy lokal o powierzchni 36,06 m2 położony jest na parterze, od strony południowo-wschodniej budynku, składa się z 1 pokoju, kuchni, toalety i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 13,10 m2. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina (Uchwała nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016 r. Rady Miejskiej w Skawinie). Działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej i usług (K1MU).
II. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości opisanej w pkt I. wynosi 36.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).
III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
IV. Oferta powinna zawierać:
w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - imię i nazwisko, PESEL, adres,
w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) - firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji - o ile jest inny niż adres siedziby,
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
datę i miejsce sporządzenia oferty,
podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych - reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) - pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego,
proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania),
potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium),
oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium,
oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP,
nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag.
V. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.
VI. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.
VIII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.
IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem "wadium na zbycie lokalu mieszkalnego w Polance Hallera 110/2". Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 14 kwietnia 2021 roku. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.
X. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
- p. Marek Uliński - Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
XI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta na zakup lokalu mieszkalnego w Polance Hallera 110/2" w biurze Z-cy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, ul. Gołębia 24, pokój 43, pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30, w terminie do 16 kwietnia 2021 roku do godz. 12:00.
XII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XIII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym oraz mailowym ustaleniu terminu: Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
XIV.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną, która chce zawrzeć umowę z Administratorem to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym procedowania Pana/Pani oferty, a następnie w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy.
4. Jeśli jest Pani/Pan reprezentantem osoby prawnej to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu podjęcia na żądanie reprezentowanej przez Pana/Panią osoby prawnej działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym procedowania oferty, a następnie w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy. Prawnie uzasadniony interes Administratora polega w tym przypadku na umożliwieniu kontaktu z osobą fizyczną umocowaną do działania w imieniu osoby prawnej.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do udziału w postępowaniu.
6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzonego postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z postępowania, w wykonaniu obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami, a także w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem.
10. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
34077976
drukuj ogłoszenie