Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E o przetargu na zbycie nieruchomości

zachodniopomorskie, Szczecinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecinek, zachodniopomorskie
Powierzchnia
643 m2
Cena
10 500 zł
Numer ogłoszenia
161707
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 100/14 o pow. 1246 m2, położonej w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA - II" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00034795/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieć kanalizacji sanitarnej oraz wyłączona z użytkowania sieć wodociągowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203.

Cena wywoławcza - 105.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce
obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)
Wadium - 10.500,00 zł
Minimalne postąpienie - 1.050,00 zł

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 323 o pow. 643 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Bolesława Prusa (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 55.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce
obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)
Wadium - 5.500,00 zł
Minimalne postąpienie - 550,00 zł

3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 324 o pow. 640 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Bolesława Prusa (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 55.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce
obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)
Wadium - 5.500,00 zł
Minimalne postąpienie - 550,00 zł

4. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 38/9 o pow. 5.802 m2, położonej w obrębie 21 przy ul. Pilskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska" pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny o niskiej intensywności zagospodarowania, usługi komercyjne. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieci telekomunikacyjne i sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00030714/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia w kwocie 27.071,19 złotych brutto na rzecz Miasta Szczecinek z tytułu ustanowienia na czas nieoznaczony służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 38/3 w obr. 21 na rzecz właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 38/9 w obr. 21, która nie posiada dostępu do drogi publicznej. Właściciel nieruchomości władnącej ponosi koszty ustanowienia służebności gruntowej w szczególności koszty aktu notarialnego oraz wpisu praw nabytych do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza - 280.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce
obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)
Wadium - 28.000,00 zł
Minimalne postąpienie - 2.800,00 zł

5. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 362/26 o pow. 1011 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej lub szeregowej. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : kanalizacja tłoczna oraz sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203.

Cena wywoławcza - 65.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce
obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)
Wadium - 6.500,00 zł
Minimalne postąpienie - 650,00 zł

6. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 362/27 o pow. 967 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej lub szeregowej. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : kanalizacja tłoczna oraz sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203.

Cena wywoławcza - 60.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce
obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)
Wadium - 6.000,00 zł
Minimalne postąpienie - 600,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :
• osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
• spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
• podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.
Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl - Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl - Przetargi na zbycie nieruchomości.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT w roku podatkowym 2021 r, posiadamy numer identyfikacyjny 673-00-10-209 i prosimy o wystawienie faktur VAT bez naszego podpisu. Należność za zamieszczenie ogłoszenia płatna po otrzymaniu faktury VAT.

 

drukuj ogłoszenie