Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości HEFAL SERWIS S.A. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

śląskie, Wodzisław Śląski

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wodzisław Śląski, śląskie
Numer ogłoszenia
161744
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości

HEFAL SERWIS S.A. w upadłości

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Przedmiotem przetargu ofertowego są:

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej czterema budynkami produkcyjno-administracyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.731,16 m2 stanowiącymi prawo odrębnej własności, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30A, składającej się z dwóch działek gruntu o numerze ewidencyjnym 2511/31, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1W/00064070/8 oraz 2308/31, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1W/00053960/4, o łącznej powierzchni 4.477 m2; cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 627 000,00 zł netto (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy).

2. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej konstrukcją hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 1.487,73 m2 położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, składającej się z dwóch działek gruntu o numerach ewidencyjnych 2210/210 i 2213/210 o łącznej powierzchni 8.532 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1W/00070274/3; cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 973 300,00 zł netto (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).

Wszystkie ceny są cenami netto, do których w przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wpływu oferty do Sądu.

2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - nieruchomości - HEFAL SERWIS".

3. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, w odniesieniu do której została złożona oferta, na rachunek bankowy HEFAL SERWIS S.A. w upadłości prowadzony w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., numer konta 10 1020 3714 0000 4202 0380 4580. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - komisarza w dniu 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00 w Sali nr 112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

5. Regulamin przetargu oraz Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości stanowiących majątek HEFAL SERWIS S.A. w upadłości dostępne są w biurze syndyka masy upadłości w Katowicach, ul. Chłodna 2. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu + 48 696 976 702.

 

drukuj ogłoszenie