Ogłoszenie

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie m. Wołczyn.

opolskie, Wołczyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
OPOLSKA, Wołczyn, opolskie
Powierzchnia
6 974 m2
Cena
400 000 zł
Numer ogłoszenia
34082757
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
KATOWICKA 1
Osoba kontaktowa
POWIAT KLUCZBORSKI

SzczegółySTAROSTA KLUCZBORSKI
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza,
że w dniu 28 kwietnia 2021r. o godz.10,00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1, w pokoju nr 213, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony ( I przetarg ustany nieograniczony nie doszedł do skutku w dniu 16 lutego 2021r.).
Przetarg dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 340/3 i 340/10 ark.m.6 o łącznej pow.0,6974 ha , obręb m. Wołczyn ul. Opolska - księga wieczysta OP1U/00054628/1.
Dla obszaru , na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , w którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:
P - tereny zabudowy wytwórczo-składowej , w tym produkcyjnej
S - składów i magazynów
B - baz budowlanych, baz sprzętowo- transportowych oraz innych baz i zapleczy produkcyjnych.
W dziale IV księgi wieczystej OP1U/00054628/1 widnieją wpisy hipotek na łączną wartość obciążeń 260 613,04 zł, obciążające dotychczasowego właściciela nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 400 000,00zł i obejmuje: cenę prawa własności zabudowań i cenę prawa użytkowania wieczystego gruntu. Nabywca nieruchomości ponosić będzie opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, płatne corocznie do 31 marca każdego roku kalendarzowego z góry za dany rok. Wadium - 40 000,00zł.
Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 23 kwietnia 2021r. z dopiskiem " przetarg ".
W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2014r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2017r. poz.2097). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy do dnia 23 kwietnia 2021r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku pok.012 na parterze budynku.
Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie - pod numerami telefonu 77 4110140 i 77 4110141.
34082757
drukuj ogłoszenie