Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości ST3 OFFshore Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
34083023
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie - w trybie z wolnej ręki.
2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi 211.212.000,00 zł netto (dwieście jedenaście milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych).
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, sporządzonej w języku polskim i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godziny 14.00. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie bądź przesłać pocztą na adres: Sędzia-Komisarz SSR Sabrina Snela-Daleszyńska Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin oraz drugi do syndyka na adres: Syndyk Natalia Leszczyńska ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości, ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty wysłane pocztą bądź kurierem - aby zostały uznane za skutecznie złożone - muszą zostać doręczone w wyżej określonym terminie w obydwu miejscach.
4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 21.000.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) na rachunek bankowy ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości numer 90 1020 4027 0000 1302 1430 2089 (IBAN: PL90 1020 4027 0000 1302 1430 2089, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW). W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
5. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi formalne, określone w Regulaminie przetargu.
6. Zapytania dotyczące Regulaminu i przedmiotu przetargu mogą być kierowane do organizatora przetargu telefonicznie na numery: 516 829 303 lub drogą mailową pod adresem n.leszczynska@st3-offshore.com do 3 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferent ma prawo do wizytacji przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. od 10-14.00 po uprzednim ustaleniu terminu.
8. Każdy zainteresowany, przed otrzymaniem informacji i materiałów związanych z organizowanym przetargiem, zobowiązany będzie do podpisania jednostronnego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść nie będzie podlegała negocjacjom.
34083023
drukuj ogłoszenie