Ogłoszenie

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Nbit Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Gliwicach ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Żywkach

warmińsko-mazurskie, Żywki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żywki, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
10 424 m2
Cena
248 300 zł
Numer ogłoszenia
161822
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Nbit Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Gliwicach prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy pod sygn. akt XII GRs 2/20, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żywki w gminie Krukulanki w woj. warmińsko-mazurskim. Na nieruchomość składają się działki o nr 61/11 (pow. 1 200 m2), 61/12 (pow. 1 350 m2), 61/13 (pow. 1 372 m2), 61/14 (pow. 1 350 m2), 61/17 (pow. 1 320 m2), 61/18 (pow. 1 320 m2), 61/20 (pow. 1 320 m2) i 61/21 (pow. 1 192 m2). Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1G/00041583/4.

Warunki przetargu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest wyżej określona nieruchomość.

2. Cenę sprzedaży stanowi cena oszacowania nieruchomości tj. 248 300,00 zł.

3. Rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w dniu 14.04.2021r. o godz. 11:00 w sali 112 i będzie prowadzone przez zarządcę pod nadzorem Sędziego-Komisarza.

4. Oferty przetargu składać należy na ręce zarządcy w terminie 14 dni od daty obwieszczenia o przetargu w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Przetarg - Nbit - Żywki\" na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Kaźmierczak, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik

5. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium w wysokości 24 830,00 zł. Oferty bez załączonego dowodu wpłaty wadium będą odrzucone. Wadium wpłacić należy na rachunek nr 12 1050 1298 1000 0090 8083 5730 (ING Bank Śląski) do 14 dni od daty obwieszczenia o przetargu (decyduje data wpływu na rachunek).

6. Zarządca dokonuje wyboru oferenta. Wybór oferenta wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-Komisarza.

7. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia oferty.

8. Resztę ceny sprzedaży oferent ma wpłacić do dwóch miesięcy od zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza. Wpłata całości ceny stanowi warunek zawarcia umowy.

9. Zawarcie umowy nastąpi do trzech miesięcy od zatwierdzenia wyboru oferty.

10. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy z winy oferenta Sędzia-Komisarz wyda postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu, w którym nie uczestniczy oferent, który nie zawarł umowy.

drukuj ogłoszenie