Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Jędrowizna

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jędrowizna, Łódź, łódzkie
Powierzchnia
599 m2
Cena
240 000 zł
Numer ogłoszenia
34084238
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-212 Łódź
Ulica
Sterlinga
Osoba kontaktowa
ŁÓDZKIE CENTRUM REKLAMY BIURO OGŁOSZEŃ BOŻENA PIECHOCKA

SzczegółySyndyk masy upadłości
Ewy Starożytnik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należące do upadłej prawo użyt-kowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jędrowizna 28, działka nr 172/1 o pow. 599 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 220 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00048986/7 za cenę nie niższą niż 240.000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty języku polskim w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 15.00
w dniu upływu terminu. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta zakupu nieruchomości" sygn. akt: XIV GUp 234/18 na adres biura syndyka:
90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości o nr: 87 1090 2705 0000 0001 4221 0761
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Regulamin sprzedaży dostępny jest w biurze syndyka.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w dniach 08.04.21 w godz.
16 -17 oraz 09.04.21 w godz.9-10. Informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży udzielane są pod nr 505092358.
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34084238
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: