Ogłoszenie

Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

podlaskie, Ciechanowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ciechanowiec, podlaskie
Powierzchnia
5 000 m2
Cena
182 839,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-04-2021
Numer ogłoszenia
34084455
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-230 Ciechanowiec
Ulica
Mickiewicza 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU

SzczegółyBurmistrz Ciechanowca
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
Przedmiotami przetargu są:
1. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 3053/3 o powierzchni 0,5000 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 182 839,50 zł brutto (netto 148 650,00 zł + VAT 23%)
Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 27.04.2021 r.
2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 3053/4 o powierzchni 0,9277 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 337 412,37 zł brutto (netto 274 319,00 zł + VAT 23%)
Wadium w wysokości 17 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 27.04.2021 r.
obie działki położone w obrębie gruntów Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec. Działki w kształcie zbliżonym do regularnego czworoboku, ww. działki znajdują się na skraju strefy zabudowanej z zabudową mieszkaniową i usługową w peryferyjnej części miasta. W miejscu lokalizacji nieruchomości dostępna jest sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
Nieruchomości te posiadają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00026175/4, działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070
w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu
Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.
Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upłynął z dniem 30.03.2021 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie wliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i aktu notarialnego.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji /Tablica Ogłoszeń/.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 2 lub telefonicznie (86)2771145 wew. 31.
34084455
drukuj ogłoszenie