Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg usnty nieogranicozny na sprzedaż nieruchomości gruntowycvh niezabudowanych położonych w Żarowie.

dolnośląskie, Żarów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
TALOWSKIEGO, Żarów, dolnośląskie
Powierzchnia
15,02 m2
Cena
680 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-05-2021
Numer ogłoszenia
34084559
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-130 Żarów
Ulica
ZAMKOWA 2
Osoba kontaktowa
GMINA ŻARÓW

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonych
pod lokalizację instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową
Nr działkiPow.
w m2
Pow. oglNr KWForma oddania nieruchomości/opisCena wywoławczaWys. wadiumGodz. rozpocz.
982/13.42515.022SW1S/00086487/9Sprzedaż prawa własności. Nieruchomość niezabudowana
680.000 zł
/słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/
68.000 zł
/słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy/
9 00
983/13.441SW1S/00024170/2
984/13.619SW1S/00086490/3
988/34.037SW1S/00081019/3
1054/2500SW1S/00019291/8
1. Przetarg odbędzie się w dniu 01 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 28 maja 2021r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych i notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomości posiadają funkcję terenu lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 1.PE/PU.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.
34084559
drukuj ogłoszenie